No products in the cart.

Ny Medlemsundersøgelse: Hvad skal vi bruge de næste tre år på?

Birthe Navntoft
Birthe Navntoft
Bliv klogere på (fritids)livet

Ungdomsringens konsulenter og bestyrelsesmedlemmer skriver om det organiserede fritidsliv, events, politik og alt derimellem. Sendes ud en gang om måneden.

De unge bliver jo taget alvorligt (Ungdomsringens medlemsundersøgelse 2021)

V

i vil i Ungdomsringens bestyrelser også gerne tage vores opgave alvorligt. Derfor arbejder vi lige nu på at kunne fremlægge en udviklingsplan for de næste tre år på kongressen til november. Det er vigtigt for os, at det vi laver, også er det, som I, medlemmerne, synes er vigtigt. Derfor har vi valgt en lang og inddragende proces, som gerne skal ende med, at vi på kongressen kan præsentere en udviklingsplan, som alle oplever at have haft medindflydelse på.

Hvad er en udviklingsplan?

En udviklingsplan er en kontrakt mellem medlemmer, hovedbestyrelsen og sekretariatet, der sikrer, at vi går den vej, som giver bedst mening for medlemmerne.

Medlemsundersøgelse som startskud!

I efteråret 2021 fik alle medlemmer derfor mulighed for at svare på en medlemsundersøgelse, som vi sendte ud elektronisk. Undersøgelsen var startskuddet på den udviklingsplan, der bliver vores ’GPS’ de kommende tre år. Herunder et par vigtige punkter fra undersøgelsen:

– Der er generel stor tilfredshed med Ungdomsringens aktiviteter og kompetenceudviklingstilbud. De opleves kvalificerede og relevante

– Jo længere man kommer væk fra lederens kontor, jo mindre kender man til vores tilbud

– Der er høje forventninger til vores engagement i at få sat fritids- og ungdomspædagogikken på det politiske landkort

Mange af vores medlemmer kender ikke meget til vores arbejde med politisk interessevaretagelse og vores brede vifte af sociale medieaktiviteter

Du kan læse hele medlemsundersøgelsen her

I kølvandet på spørgeskemaerne, som blev sendt ud, blev der også lavet en række fokusgruppeinterviews med et bredt udsnit af vores medlemsskare. Alle regionsbestyrelser har desuden i starten af 2022 afviklet en workshop for at byde ind med indhold til udviklingsplanen. Hele processen er mundet ud i en udviklingsplan med 25 mål for de kommende tre år.

Nu er vi nået dertil, hvor alle har mulighed for at kommentere på, om det er den rigtige vej, vi går.

Så synes du, at det er de rigtige mål?

Du har nu mulighed for at give både ris og ros, og hvis du tænker, der er brug for det, også alternative forslag. Vi kan ikke love, at vi kan gøre alt, hvad der bliver foreslået, men vi er meget åbne for input, og vil strække os langt for at imødekomme jer medlemmer.

Læs udkastet til udviklingsplanen her

Send dine kommentarer på knappen nedenfor (Du kan gøre det anonymt, hvis du vil)

Husk, at du også altid kan kontakte vores sekretariatschef, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Birthe Navntoft
T. 3092 2166
M. bna@ungdomsringen.dk

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social