No products in the cart.

Vedtægter

Som forening bygger vores eksistens på en række vedtægter. Du kan læse dem alle herunder

§ 1: Navn

Stk. 1:
Organisationens navn er Ungdomsringen.

Stk. 2:
Ungdomsringen er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, som arbejder på grundlag af ideen om åben fritids- og ungdomsklubvirksomhed.

§ 2: Ungdomsringens formål

Stk. 1:
Ungdomsringen arbejder for medlemmernes interesser (når der i vedtægterne herefter refereres til medlemmer indbefatter det klubber, ungdomsskoler og andre former for ungemiljøer nævnt i §3, stk. 1) i form af

 • Aktiviteter og events målrettet børn og unge
 • Kompetenceudvikling og vidensformidling målrettet medarbejdere i klub og ungdomsskoler
 • Politisk interessevaretagelse for medlemmerne

Til understøttelse af dette udarbejdes løbende politikker og udviklingsplaner i regi af kongressen.

Børn og unge griber og skaber deres eget liv. Betydningsfulde relationer, fællesskaber og helhed i børn og unges liv er formålet med Ungdomsringens virke.

Stk. 2:
Demokrati i Ungdomsringen

Ungdomsringen er en demokratisk forening, hvor repræsentanter og ungerepræsentanter (jf. §3, stk. 1) er ligeværdige. Alle repræsentanter og ungerepræsentanter kan vælges til Regionsbestyrelser, Hovedbestyrelse og Formandskab.

Ungdomsringen er forpligtet til løbende at tilbyde repræsentanter og ungerepræsentanter viden og uddannelse i demokrati, foreningsarbejde, foreningsøkonomi osv.

Ungdomsringen er en demokratisk øvebane for ungerepræsentanters demokratiske dannelse og udvikling.

§ 3: Medlemsret

Stk. 1:
Som medlem optages enhver fritids- og/eller ungdomsklub og/eller ungdomsskole. Medlemmerne repræsenteres i Ungdomsringen af de til enhver tid, gennem regionsgeneralforsamlingen og Kongressen, valgte repræsentanter. Børn og unge registreres i antal via den klub eller ungdomsskole, de er medlem af (børn og unge refereres herefter som ungerepræsentanter).

Som medlemmer optages enhver fritids- og/eller ungdomsklub og/eller ungdomsskole med individuelt tilmeldte medlemmer. Klubben eller ungdomsskolen skal være godkendt af myndighederne, efter en af følgende:

 • Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler – ungdomsskolens fritidsvirksomhed
 • Folkeskoleloven
 • Folkeoplysningsloven
 • Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud v. til børn og unge (dagtilbudsloven)
 • Lov om erhvervsskoler

Desuden optages som medlemmer klubber fra Færøerne og Grønland samt klubber i Sydslesvig oprettet under Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU). Ungdomsringens Hovedbestyrelse kan desuden beslutte at optage anden børne- og ungdomsmæssig virksomhed som medlem, såfremt virksomhedens formål og vedtægter er i overensstemmelse med Ungdomsringens formål og vedtægter.

Stk. 2:
Hovedbestyrelsen kan udelukke et medlem, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab. Afgørelsen kan ankes til den førstkommende ordinære kongres.

Stk. 3:
Udmeldelse kan kun ske med virkning fra et regnskabsårs udgang. Udmeldelse skal ske skriftligt.

Stk. 4:
Hovedbestyrelsen kan udelukke enkelt repræsentanter og ungerepræsentanter i tilfælde af grov overtrædelse af den til enhver tid gældende samværspolitik vedtaget af Hovedbestyrelsen eller modarbejder foreningens formål. Valgte repræsentanter kan fratages deres tillidshverv. Processen for håndtering af overtrædelse af samværspolitikken fremgår af denne.

Stk. 5:
Ikke-medlemmer/personer med særlig interesse for børn og unges fritidsliv i henhold til Ungdomsringens formål har mulighed for at deltage i særligt udvalgte begivenheder arrangeret af Ungdomsringen, fx den årlige kongres, tilhørende årsmøde samt aktuelle uddannelses- og kursustilbud. Der kan være betaling forbundet hermed.

§ 4: Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år af Kongressen samtidig med vedtagelse af årets budget.

§ 5: Kongres

Stk. 1:
Kongressen er Ungdomsringens øverste myndighed. På kongressen sættes der retning for Ungdomsringen. Der vedtages på kongressen en udviklingsplan, som foreningen arbejder ud fra.

Stk. 2:
Kongressen er sammensat af 144-150 delegerede: Hovedbestyrelsen samt de 130 delegerede valgt på regionsgeneralforsamlingerne. 60 pladser fordeles ligeligt imellem de 5 regioner. De resterende 70 pladser fordeles imellem regionerne i forhold til antallet af klub-/ungdomsskole-medlemmer (børn og unge) i regionen. Ved beregningen medtages kun de medlemmer, som har betalt kontingent pr. 1. april indeværende år.

Stk. 3:
På Kongressen behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af formandens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Ungerådet orienterer om årets arbejde og aktiviteter
 5. Godkendelse af Ungdomsringens udviklingsplan
 6. Indkomne forslag
 7. Godkendelse af budgetudkast
 8. Valg af:

  a. Formand (vælges i ulige år)
  b. Næstformand (vælges i lige år). Såfremt formanden ikke er valgt blandt medlemmerne, vælges der samme år som valg af formanden – ulige år – en ekstra næstformand.
  c. Revisorer (der vælges en revisor i lige år og en revisor i ulige år)
  d. Revisorsuppleant (vælges i ulige år)

 1. Eventuelt

Stk. 4:
Ved afstemninger på kongressen gælder almindelig majoritet. Ved stemmelighed foretages ny afstemning, og ender den også med stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Undtaget herfra er dog vedtægtsændringer, som kun kan vedtages hvis 2/3 af de afgivende stemmer er for jf. §13.

Stk. 5:
Alle personvalg gælder for 2 år. Ved valg til Ungdomsringens bestemmende organer tilstræbes mangfoldighed i forhold til køn, alder og etnisk oprindelse. Vælges formand eller næstformand/næstformænd blandt medlemmer af Hovedbestyrelsen, indtræder den pågældendes suppleant i Hovedbestyrelsen. Personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn er en forudsætning for valgbarhed. Personligt fremmøde er en forudsætning for at kunne stemme.

Stk. 6:
Kongressen afholdes over to dage – fredag til lørdag, den sidste hele weekend i november. Kongressen placeres et centralt sted i landet. Forretningsudvalget har ansvaret for planlægning af Kongressens program, udover den vedtægtsbestemte dagsorden (§5, stk., 3). Det skal sikres, at der i programmet er relevant indhold for ungerepræsentanter.

Stk. 7:
Forslag til behandling på kongressen skal omhandle tiltag af landsdækkende interesse og indsendes til Hovedsbestyrelsen senest fem uger inden Kongressen. Kongresmaterialet udsendes til de delegerede senest 2 uger inden Kongressen. Kongressen skal indkaldes med mindst to måneders varsel med angivelse af tid og sted. Forslag til valg af formand og næstformand samt til vedtægtsændringer skal være på sekretariatet senest fem uger inden kongressen.

Stk. 8:
Alle repræsentanter og ungerepræsentanter har taleret, men ikke stemmeret på Kongressen.

§ 6: Ekstraordinær kongres

Ekstraordinær kongres indkaldes, når et flertal i Hovedbestyrelsen eller mindst en tredjedel af repræsentanterne fra organisationens ordinære medlemmer stiller krav om det med angivelse af, hvad der skal forhandles.

 

Den ekstraordinære kongres består af samme personkreds, som udgør den ordinære kongres. Personligt fremmøde er en betingelse for at kunne stemme.

§ 7: Hovedbestyrelsen

Stk. 1:
Hovedbestyrelsen består af mindst 14 og maksimalt 20 personer, nemlig formand, en/to næstformænd (se 5 stk. 3), ungerådsformand og -næstformand samt mindst 10 og maksimalt 15 repræsentanter/ungerepræsentanter lokalt valgt i regionerne. Formand for de fem respektive regionsbestyrelser er fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen.

Foruden regionsformændene har regionsbestyrelserne 2 pladser i Hovedbestyrelsen. Medmindre formanden er ungerepræsentant, skal 1 af disse pladser varetages af en ungerepræsentant. Er dette ikke tilfældet har regionsbestyrelsen kun ret til 1 plads udover formanden.

Valg til Hovedbestyrelsen gælder for to år.

Stk. 2:
Ved afstemninger i Hovedbestyrelsen gælder almindelig majoritet. Ved stemmelighed foretages ny afstemning, og ender den også med stemmelighed, er formandens stemme afgørende. Ved formandens fravær er det næstformandens stemme, der er afgørende. I perioder med to næstformænd gælder, at det er den længstsiddende næstformand eller anden næstformandens stemme, der er afgørende, i nævnte rækkefølge.

Stk. 3:
Suppleanterne for Hovedbestyrelsesmedlemmer valgt i regionerne kan indkaldes som stedfortrædere og har fuld stemmeret. Regionsnæstformanden er suppleant for regionsformanden. Hovedbestyrelsesmedlemmerne indkalder selv suppleanter. Reglerne om mindst 1 ungerepræsentant, såfremt regionsbestyrelsen ønsker 3 pladser i Hovedbestyrelsen fastholdes ved indsupplering.

Stk. 4:
Hvis et Hovedbestyrelsesmedlem udtræder permanent af Hovedbestyrelsen, indtræder suppleanten og fortsætter valgperioden ud. Fratræder formanden i en periode, vil næstformanden tiltræde som fungerende formand. I perioder med to næstformænd vælger Hovedbestyrelsen den ene næstformand som fungerende formand, indtil kongressen har valgt ny formand. Fratræder en næstformand i en periode, vælger Hovedbestyrelsen en konstitueret næstformand blandt Hovedbestyrelsens medlemmer, frem til førstkommende ordinære kongres. Suppleanten for dette Hovedbestyrelsesmedlem træder ind i Hovedbestyrelsen jf. vedtægterne.

Stk. 5:
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og møderækker. Herunder nedsættelse af afdelinger og arbejdsgrupper. Hovedbestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter Kongressen.

Stk. 6:
Hovedbestyrelsen er omdrejningspunktet for Ungdomsringen. Fordeling af ressourcer, politiske og pædagogiske diskussioner samt strategiske overvejelser for den samlede organisation er Hovedbestyrelsens væsentligste opgaver. Hovedbestyrelsen underskriver årsregnskabet.

Stk. 7:
Hovedbestyrelsen ansætter den administrative leder. Den administrative leder deltager i møder i Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget.

§ 8: Regionsbestyrelserne

Stk. 1:
Medlemmerne er samlet i fem regioner, som er organisatoriske led i Ungdomsringen. Et medlem hører under den region, hvor medlemmet er beliggende. Medlemmer i Sydslesvig hører under Region Syddanmark, medlemmer i Grønland hører under Region Sjælland og medlemmer på Færøerne hører under Region Nordjylland.

Stk. 2:
Regionsbestyrelserne har til opgave på regionalt plan at arbejde med aktiviteter for og med unge, ansatte og frivillige i Ungdomsringens medlemmer og skal sikre den stærkest mulige kontakt mellem medlemmerne, regionsbestyrelsen og Hovedbestyrelsen. Regionsbestyrelserne skal arbejde for Ungdomsringens interesser og holdninger

Stk. 3:
Regionerne holder generalforsamling hvert år indenfor perioden 15. september til 15. oktober. Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel med angivelse af tid og sted. Indstillinger af kandidater til valg af Regionsformand og Hovedbestyrelsesmedlem(mer) skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen, og er en forudsætning for at være valgbar til de tre poster. Navnene på de indstillede kandidater udsendes sammen med dagsorden. Dagsorden udsendes til regionens medlemsklubber mindst to uger inden generalforsamlingen.

Stk. 4:
Hver medlemsklub har tre stemmer på regionsgeneralforsamlingen. Der kan kun afgives én stemme per fremmødt person. Ved afstemning gælder simpelt flertal.

Stk. 5:
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og kan alene supplere sig selv med tilforordnede. Der vælges følgende poster direkte på generalforsamlingen:

1 Regionsformand (kun i ulige år) 1 Næstformand (kun i ulige år)

1 Hovedbestyrelsesmedlem (kun i lige år) 1 Hovedbestyrelsesmedlem (kun i ulige år)

1 suppleant for Hovedbestyrelsesmedlemmet (kun i lige år) 1 suppleant for Hovedbestyrelsesmedlemmet (kun i ulige år) 1 Økonomiansvarlig (kun i lige år)

Stk. 6:
Derudover kan der vælges to repræsentanter/ungerepræsentanter for hver kommune, som endnu ikke er repræsenteret. Plus to ekstra (repræsentanter/ungerepræsentanter) for hver 40.000 indbyggere i kommunen.
Regionsformanden og Hovedbestyrelsesmedlemmerne tæller ikke med i kommunerepræsentationen, og derfor kan der vælges mindst ét bestyrelsesmedlem fra disse personers kommuner.

Stk. 7:
Der kan under alle omstændigheder vælges maks. ti repræsentanter/ungerepræsentanter til bestyrelsen fra samme kommune, inkl. dem som står uden for kommunerepræsentationen.

I Region Syddanmark kan yderligere vælges to repræsentanter/ungerepræsentanter fra medlemmer i Sydslesvig oprettet under Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU). I Region Sjælland kan yderligere vælges to repræsentanter/ungerepræsentanter fra Grønland. I Region Nordjylland kan yderligere vælges to repræsentanter/ungerepræsentanter fra Færøerne.

Stk. 8:
Regionsbestyrelsen repræsenteres ind i Hovedbestyrelsen ved op til 3 repræsentanter. Formanden er fast medlem. Såfremt enten formanden eller mindst det ene valgte Hovedbestyrelsesmedlem er en ungerepræsentant, har regionsbestyrelsen 3 pladser. Er ingen af de valgte Hovedbestyrelsesmedlemmer eller formanden ungerepræsentanter, har regionsbestyrelsen 2 pladser, hvoraf den ene tilfalder formanden. Posterne jf. stk. 6 justeres herefter.

Stk. 9:
Udtræder regionsformanden i valgperioden indtræder næstformanden på formandsposten og i Hovedbestyrelsen.

Stk. 10:
En regionsbestyrelse skal mindst bestå af:

Regionsformand Økonomiansvarlig Hovedbestyrelsesmedlem

Der kan ikke være personsammenfald mellem disse tre poster.

Hvis disse poster ikke kan besættes, indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning. Skulle det ske, at der heller ikke ved en ekstraordinær generalforsamling kan nedsættes en gyldig bestyrelse, nedsætter Hovedbestyrelsen en midlertidig bestyrelse, indtil der ved en generalforsamling (enten ordinær eller ekstraordinær) kan nedsættes en gyldig bestyrelse.

Stk. 11:
Valg til regionsbestyrelsen gælder for 2 år, og træder først i kraft efter kongressens afslutning.

Stk. 12:
Personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn er en forudsætning for valgbarhed. Personligt fremmøde er en forudsætning for at kunne stemme. Medlemskab som en ung hos et medlem er en forudsætning for at være valgbar til Hovedbestyrelsen.

Et tilhørsforhold hos et medlem er en forudsætning for at sidde med i bestyrelsen til de øvrige poster. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke længere er tilknyttet, kan bestyrelsen dispensere for reglen om en tilknytning og repræsentanten kan være med frem til den førstkommende generalforsamling

Stk. 13:
På regionsgeneralforsamlingen behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af Formandens beretning
 4. Øvrige beretninger
 5. Godkendelse af regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed
 8. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer, § 8 stk 5-8
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg af kongresdelegerede og suppleanter (Hovedbestyrelsesmedlemmerne er forhåndsdelegeret og tæller dermed ikke med i antallet af delegerede, som skal vælges).
 12. Eventuelt

Stk. 14:
Regionsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, som ikke må være i modstrid med principperne i Ungdomsringens vedtægter. Referatet fra regionsgeneralforsamlingen og regionsbestyrelsesmøder sendes til Ungdomsringens sekretariat.

Stk. 15:
Sekretariatet er serviceorgan for regionsbestyrelserne.

Stk. 16:
Regionsbestyrelsernes regnskabsår følger Ungdomsringens. Regionsbestyrelsen godkender og underskriver revideret regnskab til fremlæggelse på regionsgeneralforsamlingen.

Stk. 17:
Ideer, der ønskes behandlet under punktet ”Indkomne forslag”, skal være fremsendt til regionsbestyrelsen senest tre uger før generalforsamlingen, og sendes ud sammen med dagsordenen.

Stk. 18:
Ekstraordinær regionsgeneralforsamling holdes, når et flertal i regionsbestyrelsen eller mindst en tredjedel af regionens ordinære medlemmer fremsætter dette krav med angivelse af, hvad der skal forhandles.

Ekstraordinær regionsgeneralforsamling indkaldes derefter til afholdelse senest en måned efter, at kravet er fremsat med et varsel på mindst to uger og med angivelse af tid, sted og dagsorden. Stemmeberettigede er samme personkreds som ved ordinær regionsgeneralforsamling.

§ 9: Ungerådet

Ungerådet består af de unge, der på et givent tidspunkt har lyst til at være engageret i ungerådet. For at blive en del af ungerådet, skal man enten 1) være ungerepræsentant (hvilket betyder jf. §3, stk. 1, at man er barn eller ung, og har medlemskab hos en klub eller ungdomsskole, som er medlem af Ungdomsringen), 2) have tilknytning til en klub eller ungdomsskole, som er medlem af Ungdomsringen, eller 3) være ungerpræsentant og valgt til en af regionsbestyrelserne.

Stk. 1:
Ungerådet serviceres af sekretariatet, og mødes efter behov. Ungerådets opgaver er:

 • At arrangere og afholde aktiviteter og events målrettet unges deltagelse i Ungdomsringen og samfundsdemokratiet
 • At være Ungdomsringens unge ansigt udadtil og indadtil i organisationen og bidrage med unges synspunkter på de opgaver, Ungdomsringen varetager for medlemmerne.
 • At tilbyde en demokratisk øvebane for ungerepræsentanter, der gerne vil engagere sig i foreningens aktiviteter

Stk. 2:
Ungerådet konstituerer sig med en formand hvert andet år (lige år) og næstformand (ulige år) enten på et møde på kongressen eller på første møde efter kongressen.

Stk. 3:
Der afholdes mindst to gange årligt en døgnsamling, hvor Ungerådet har mulighed for at planlægge og lægge retning for og arbejde med rådets strategiske prioriteringer og aktiviteter. Første samling efter kongressen skal senest finde sted inden udgangen af første kvartal.

Stk. 4:
Ungerådet organiserer sig og tilrettelægger selv arbejdet, så længe det ikke strider mod Ungdomsringens vedtægter. Til dette kan Ungerådet få organisatorisk støtte fra sekretariatet.

Stk. 5:
Formand, næstformand samt de ungerepræsentanter, der er valgt til hovedbestyrelsen i regionerne har plads i Hovedbestyrelsen. Såfremt en ungerepræsentant, der er valgt ind i regionsbestyrelsen på et hovedbestyrelsesmandat, vælges til formand eller næstformand i ungerådet, fastholdes pladsen i regionsbestyrelsen, mens hovedbestyrelsesmandatet videregives til suppleant, idet formandsposten/næstformandsposten i sig selv er et hovedbestyrelsesmandat.

§ 10: Forretningsudvalget

Forretningsudvalget udgøres af formand, næstformand/næstformænd og den administrative leder. Formanden repræsenterer Ungdomsringens politiske linje udadtil med udgangspunkt i kongressens politiske beslutninger. Ved formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden/de to næstformænd. Forretningsudvalget har ansvaret for drift af foreningen imellem Hovedbestyrelsesmøderne ud fra Hovedbestyrelsens beslutninger jf. §7, stk. 6.

Ungerådsformanden inviteres til møderne i Forretningsudvalget.

§ 11: Økonomi

Stk. 1:
Ungdomsringens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 2:
Forretningsudvalget har ansvar for, at der føres et nøjagtigt og omhyggeligt regnskab. Hovedbestyrelsen holdes løbende orienteret om budgettets udvikling samt godkender og underskriver regnskab. Regnskab fremlægges for Kongressen med statusopgørelse over foreningens formue og forpligtelser, ligesom Kongressen skal godkende budgetudkast for næste regnskabsår.

 

Stk. 3:
Regnskabet revideres af to kongresvalgte kritiske revisorer, samt en statsautoriseret revisor, ansat af Hovedbestyrelsen.

 

Stk. 4:
Ved vidtgående dispositioner, herunder låntagning, køb og salg samt pantsætning af foreningens ejendomme eller anden sikkerhedsstillelse, kan Forretningsudvalget bemyndige tegningsret til formand og den administrative leder.

§ 12: Opløsning

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de ordinære medlemmer vedtager det ved en skriftlig afstemning på en kongres. Såfremt der skabes det fornødne flertal for at opløse foreningen, bestemmer Kongressen hvordan og ved hvem, foreningens aktiviteter skal afvikles. Foreningens eventuelle formue skænkes til et formål, som er godkendt af Kongressen.

§ 13: Lovændringer

Vedtægtsændringer kan foretages på kongressen, når 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Vedtaget på Ungdomsringens Landsmøde 20. – 21. maj 2006, revideret på Ungdomsringens Kongres 25.november 2006, revideret på Ungdomsringens Kongres 24. november 2007, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 29. november 2008, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 28. november 2009, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 27. november 2010, revideret på Ungdomsringens Kongres d. 29. november 2014, revideret på Ungdomsringens kongres den 26. november 2016, revideret på Ungdomsringens kongres den 25. november 2017, revideret på Ungdomsringens kongres den 23. november 2019, revideret på Ungdomsringens kongres 25. november 2021, revideret på Ungdomsringens kongres 26. november 2022, revideret på Ungdomsringens kongres 2023.

Back To Top
a

Display your work in a bold & confident manner. Sometimes it’s easy for your creativity to stand out from the crowd.

Social